Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Dohody o spolupráci (jak definována níže) uzavírané mezi Partnerem a Poskytovatelem (jak definováni níže), na základě které probíhá jejich spolupráce v rámci provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese dluhopisomat.cz (dále jen „Obchodní podmínky Poskytovatele“).

Poskytovatelem provizního systému je:

Firma: Klub investorů a traderů s.r.o.

Sídlo: Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3

IČ: 24161179

(DIČ): CZ24161179

Tel.: 602 621 834

E-mail: info@dluhopisomat.com

(dále jen jako „Poskytovatel“)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky Poskytovatele upravují práva a povinnosti smluvních stran:

a) vzniklé v souvislosti s Dohodou o spolupráci (jak definována níže) uzavřenou mezi Partnerem (jak definován níže) a Poskytovatelem;

b) vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

1.2 Registrací do provizního systému Poskytovatele Partner prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami Poskytovatele a zavazuje jimi řídit.

1.3 V otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami Poskytovatele se vztahy mezi Partnerem (jak definován níže) a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

1.4 Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000 DIČ: CZ28777000 (dále jen „AffilBox s.r.o.“).

2. Vymezení pojmů

2.1 Aplikací se rozumí aplikace společnosti AffilBox s.r.o., prostřednictvím které je provozován provizní systém Poskytovatele a která je zpřístupněna Poskytovateli a Partnerovi formou „SaaS“ (Software as a service).

2.2 Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

2.3 Dohoda o spolupráci je dohoda uzavřená dle těchto Obchodních podmínek Poskytovatele mezi Poskytovatelem a Partnerem, jejímž účelem je propagace služeb nebo činnosti Poskytovatele Partnerem. Konkrétní obsah Dohody o spolupráci je dán těmito Obchodními podmínkami Poskytovatele a podmínkami stanovenými v provizním systému Poskytovatele v Aplikaci. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda o spolupráci je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci je smlouvou dle § 1746 odst. 2 OZ.

2.4 Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky Kampaně nebo skupiny Kampaní jsou stanoveny v provizním systému Poskytovatele.

2.5 Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem Kampaně. Konverzí se rozumí předání Kontaktních údajů Návštěvníka Návštěvníkem na Webových stránkách Poskytovatele.

2.6 Kontaktními údaji Návštěvníka se rozumí jméno a příjmení, e-mail a telefon Návštěvníka. Za Kontaktní údaje Návštěvníka nejsou považovány zejména smyšlené, podvodné, neúplné či strojově odeslané kontaktní údaje.

2.7 Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

a) umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

b) uvedení reference služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

c) rozeslání e-mailů informujících o službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

d) odkaz na služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí; a

e) PPC kampaně.

2.8 Návštěvníkem je osoba starší 18 let, která navštíví Webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených Metod propagace.

2.9 Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění Schválené konverze.

2.10 Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v Aplikaci v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků a Konverzí.

2.11 Schválená konverze je taková Konverze, která je schválena ze strany Poskytovatele.

2.12 Smluvní stranou je buď Partner, nebo Poskytovatel, a to jako smluvní strana Dohody o spolupráci.

2.13 Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.dluhopisomat.cz .

3. Účast v provizním systému

3.1 Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

3.2 V rámci provizního systému Partner propaguje služby Poskytovatele na základě Dohody o spolupráci pomocí Metod propagace.

3.3 Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí neoprávněným užitím provizního systému či Aplikace nebo jiným jednáním v rozporu s těmito Obchodními podmínkami Poskytovatele a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům Webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám. Bude-li v důsledku výše uvedeného jednání Partnera způsobena škoda třetí osobě, která následně uplatní nárok na náhradu škody po Poskytovateli, zavazuje se Partner tento nárok za Poskytovatele uspokojit.

3.4 Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

4. Práva a povinnosti Partnera

4.1 Partner je povinen při výkonu své činnosti postupovat s odbornou péčí a v zájmu Poskytovatele. Partner musí dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízených služeb, Aplikace nebo společnosti, která Aplikaci poskytuje.

4.2 Partner bere na vědomí, že Poskytovatel při své činnosti neposkytuje ani není oprávněn poskytovat investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani zprostředkování žádné z těchto investičních služeb, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Partner se zavazuje vykonávat svou činnost, zejména, nikoliv však výlučně, tvorbu textů či jiných reklamních sdělení, způsobem, který nebude vzbuzovat dojem, že Poskytovatel či Partner některou z investičních služeb vykonává.

4.3 Partner nesmí propagovat služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem, nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.4 Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému Proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Partner odpovídá za škodu, která Poskytovateli nebo třetí osobě takovým zneužitím vznikne.

4.5 Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci nebo které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely Kampaně. Partner bere na vědomí, že všechny takto jím využívané materiály pro propagaci Partnera zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele a po ukončení spolupráce je Partner povinen Poskytovateli tyto materiály vrátit nebo je nenávratně smazat, jde-li o materiály v elektronické podobě.

4.6 Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci Kampaně.

4.7 Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Dohody o spolupráci a uzavřít Provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.8 Služby Poskytovatele je Partner oprávněn propagovat i pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik a Facebook Ads.

4.9 Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní Aplikace a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o. a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto Obchodních podmínek Poskytovatele není tímto ustanovením dotčeno.

4.10 Registrací do provizního systému Poskytovatele Partner prohlašuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AffilBox s.r.o. v aktuálním znění (dále jen „Obchodní podmínky AffilBox s.r.o.“) a ve smyslu čl. 8.3 Obchodních podmínek AffilBox s.r.o. se zavazuje dodržovat povinnosti pro užívání Aplikace.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1 Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat Konverze Partnera. O schválení Konverze bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu. Poskytovatel je oprávněn Konverzi neschválit.

5.2 Poskytovatel je oprávněn Konverzi neschválit zejména, nikoliv však výlučně, v případě, že zadané Kontaktní údaje Návštěvníka jsou smyšlené, podvodné, neúplné, strojově odeslané, anebo Partner poruší jakoukoliv povinnost dle těchto Obchodních podmínek Poskytovatele či Obchodních podmínek AffilBox s.r.o.

5.3 Pro získávání informací o Konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích Návštěvníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní Aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že Návštěvník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nebude možné přiřadit Konverzi k Proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou Konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.4 Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

5.5 Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné Schválené konverze provizi dle článku 6 těchto Obchodních podmínek Poskytovatele.

5.6 Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v Kampani použít. Poskytovatel má právo použití takového materiálu Partnerovi zakázat.

5.7 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto Obchodních podmínek Poskytovatele. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek Poskytovatele, za jehož účinnosti vznikly. Změnu Obchodních podmínek Poskytovatele je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění Obchodních podmínek Poskytovatele bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

6. Provize

6.1 Výše provize je uvedena v provizním systému u každé Kampaně zvlášť. Partner má nárok na provizi pouze v případě Schválené konverze.

6.2 Partner nemá vedle provize nárok na úhradu nákladů spojených s jeho činností podle Dohody o spolupráci, a to ani v případě, pokud mu nárok na provizi nevznikne. Náhrada všech nákladů Partnera je zahrnuta v provizi. Výši provize nelze zvýšit o žádné platby Partnera vůči státu, resp. vůči jakýmkoliv třetím osobám.

6.3 Konverze budou Poskytovatelem schvalovány nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy ke Konverzi došlo. Schvalování Konverzí Poskytovatelem může probíhat automaticky či manuálně. O schválení Konverze bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu v Aplikaci.

6.4 Skutečnosti o provizi, které Poskytovatel Partnerovi vyplatil na základě Dohody o spolupráci jsou předmětem obchodního tajemství podle ustanovení § 504 OZ a Poskytovatel má zájem na tom, aby tyto informace zůstaly utajeny před třetími osobami, vyjma společnosti AffilBox s.r.o.

6.5. Konverze přivedené prostřednictvím affiliate programu, které budou označeny po kontaktování obchodním týmem jako podvodné či jako úmyslně zadané Partnerem bez přímého vědomí doporučených osob, budou zamítnuty a označeny jako neschválené. Vztahuje se také na kontakty, u kterých jejich majitelé požadují okamžitý výmaz z databáze Obchodníka. Nárok na provizi vytvořeného v rámci tohoto nekorektního jednání tak zaniká.

6.6. Nárok na provizi pro Partnera vzniká pouze za nové konverze, a to pouze jedenkrát. Opakované konverze od návštěvníka identifikovaného v CRM systému Poskytovatele nebudou Partnerovi uznány a nebudou z nich vyplaceny provize. 

7. Výplata provize

7.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet Schválených provizí v jeho Provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému Poskytovatele.

7.2 Pokud zůstatek provize na Provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého Provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat.

7.3 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 20 dní od jejího doručení Poskytovateli. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, je splatnost provize 30 dní od žádosti Partnera o výplatu provize.

7.4 Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se Smluvní strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.5 Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

8. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

8.1 Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách Kampaně, případně na dobu neurčitou.

8.2 K zániku Dohody o spolupráci může dojít:

a) Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

b) Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé Smluvní straně. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.

c) Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od Dohody o spolupráci odstoupit, jestliže Partner postupuje v rozporu s těmito Obchodními podmínkami Poskytovatele, Obchodními podmínkami AffilBox s.r.o., právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto Obchodních podmínek Poskytovatele, Obchodních podmínek AffilBox s.r.o. nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

8.3 Zánik Dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

8.4 V případě zániku Dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku Dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 20 dnů ode dne doručení faktury.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Poskytovatel je správcem osobních údajů Partnera, které Partner uvádí v Aplikaci. Zpracování těchto osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu s ustanoveními zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9.2 Správce zpracovává osobní údaje Partnera v rozsahu titul, pohlaví, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, systémová data (IP adresa a cookies). Tyto osobní údaje Poskytovatel získává přímo od Partnera tím, že Partner vyplní registrační formulář v Aplikaci.

9.3 Poskytovatel osobní údaje zpracovává za účelem plnění povinností z Dohody o spolupráci a těchto Obchodních podmínek Poskytovatele, ochrany jeho práv a oprávněných zájmů a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

9.4 Se souhlasem Partnera může Poskytovatel předávat osobní údaje Partnera společnostem náležejícím do skupiny Poskytovatele nebo jejich obchodním partnerům za účelem zasílání nabídky jejich služeb.

9.5 Poskytovatel osobní údaje zpracovává jak manuálně, tak i v elektronických informačních systémech. Zpracování provádí Poskytovatel buď sám, nebo v rámci skupiny Poskytovatele. Zpracovatelem je taktéž společnost AffilBox s.r.o., a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Poskytovatelem a společností AffilBox s.r.o. Tato smlouva je součástí Obchodních podmínek AffilBox s.r.o., které jsou dostupné na webu společnosti AffilBox s.r.o.

9.6 Poskytovatel osobní údaje Partnerů nepředává do třetích zemí mimo EU. Poskytovatel osobní údaje předává zpracovatelům, subjektům za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a smluvních povinností s Partnerem, subjektům za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů (např. soudům, advokátům, účetním atd.) a členům skupiny Poskytovatele a jejich obchodním partnerům.

9.7 Poskytovatel uchovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu s Partnerem, ale i po jeho skončení, a to s ohledem na plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, a to např. z důvodu archivační povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu 10 let.

9.8 Partner má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů především tyto práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům a dalším souvisejícím informacím (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Partner má právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí však může Poskytovatel účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

b) Právo na přenositelnost údajů spočívá v možnosti požadovat po Poskytovateli předání zpracovávaných osobních údajů jinému správci z hlediska usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb.

c) Právo na revizi rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování spočívá v možnosti vyjádřit nesouhlas a požádat o přezkum rozhodnutí učiněného automatizovaným zpracováním, tj. zcela bez lidského zásahu. Poskytovatel v současné době nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.

d) Právo na opravu osobních údajů spočívá v možnosti požadovat opravu či doplnění osobních údajů zjistí-li Partner, že Poskytovatelem zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně.

e) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Poskytovatele vymazat osobní údaje automaticky neprodleně poté, co ztratí právní titul k jejich zpracování, jakmile zjistí, že byly osobní údaje zpracovány protiprávně, pokud Partner vznesl námitku proti zpracování osobních údajů nebo aby splnil povinnost stanovenou právem EU.

f) Právo na omezení zpracování osobních údajů může Partner uplatnit zejména tehdy, pokud se Poskytovatel bude zabývat námitkou Partnera proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

g) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů spočívá v možnosti Partnera kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu lze učinit v písemné formě doručením e-mailové zprávy výše uvedenou e-mailovou adresu Poskytovatele. Po odvolání souhlasu ukončí Poskytovatel zpracování osobních údajů Partnera, k nimž nemá jiný právní titul než souhlas.

h) Právo podat námitku má Partner v případě, že si nepřeje, aby Poskytovatel pokračoval ve zpracování, které provádí na základě ochrany jeho oprávněného zájmu. Partner může námitku uplatnit písemně na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou výše. Námitka by měla být odůvodněna, tj. mělo by z ní být zřejmé, proč se Partner domnívá, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do jeho soukromí nebo ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů. Následně Poskytovatel vyhodnotí, zda-li je ochrana jeho oprávněného zájmu nebo třetích osob stále silnější než dopad na Partnera.

i) Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. může Partner, pokud nesouhlasí s čímkoliv ohledně zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele.

10. Důvěrnost poskytnutých informací

10.1 Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani použít nebo využít k jakémukoli jinému účelu, než je plnění jejich povinností podle Dohody o spolupráci či těchto Obchodních podmínek Poskytovatele, jakékoli informace získané v souvislosti s Dohodou o spolupráci, podnikatelskou činností druhé Smluvní strany a plněním poskytovaným na základě Dohody o spolupráci, vyjma pokud tak učiní (i) ve vztahu ke svým zaměstnancům či spolupracovníkům, kteří budou zavázaní povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu nebo (ii) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany nebo (iii) je-li to nezbytné z důvodů povinností stanovených v právních předpisech. Povinnosti podle tohoto článku trvají i po ukončení Dohody o spolupráci z jakéhokoliv důvodu. Smluvní strany jsou zároveň povinny vynaložit veškeré úsilí k zachování obchodního tajemství druhé Smluvní strany.

10.2 V případě, že má Smluvní strana kdykoliv zákonnou povinnost zveřejnit jakékoliv takové informace dle čl. 10.1. těchto Obchodních podmínek Poskytovatele, je taková Smluvní strana povinna neprodleně zaslat druhé Smluvní straně oznámení obsahující dostatečné podrobnosti o zveřejnění vyžadovaném zákonem tak, aby druhé Smluvní straně umožnila pokusit se o vydání ochranného nařízení či jiné vhodné nápravy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto Obchodní podmínky Poskytovatele a Dohody o spolupráci uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek Poskytovatele se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

11.2 K rozhodování všech sporů vzniklých z Obchodních podmínek Poskytovatele a Dohod o spolupráci uzavřených na základě těchto Obchodních podmínek Poskytovatele jsou příslušné obecné soudy České republiky.

11.3 V případě, že by některé ustanovení Obchodních podmínek Poskytovatele bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek Poskytovatele nebo Dohody o spolupráci.

11.4 Tyto Obchodní podmínky Poskytovatele v tomto znění jsou platné a účinné od 1.5.2024.